lub dom

REGULAMIN

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem hotelowym stworzonym w celu zapewnienia Państwu komfortowego i bezpiecznego pobytu w Osadzie Danków zarządzanym przez Torex Sp. z o. o. pod adresem ul. Bolkowska 1C, 01-466 Warszawa, NIP: 952 00 14 473, REGON: 002004060, KRS: 0000083119. Regulamin stanowi integralną część umowy, jaką zawierają Państwo poprzez dokonanie rezerwacji i zatrzymanie się w naszym obiekcie

.

 1. Pokój w Hotelu Osady Danków wynajmowany jest na doby. W cenie doby hotelowej wliczone jest śniadanie, podawane w formie bufetu szwedzkiego
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 11.00 następnego dnia. W indywidualnych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją, godziny doby hotelowej mogą ulec zmianie. Przedłużenia pobytu należy zgłaszać w recepcji do godziny 09.00. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych pokoi.
  Wszelkie reklamacje i skargi na świadczone przez Torex sp. z o.o usługi powinny być zgłaszane w recepcji. Sposób składania i rozpatrywania wniosków stanowi załącznik nr.1 który jest integralną częścią regulaminu.
  Podstawą do zameldowania w Hotelu jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz wypisanie karty meldunkowej .
 3. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 4. Goście hotelu Osady Danków maja zapewnione:
  warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku, bezpieczeństwo pobytu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 5. Na życzenie Gości hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywania pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu w hotelowym sejfie, przechowywania bagażu gości zameldowanych w hotelu.
 6. Wszelkie awarie i uszkodzenia wyposażenia pomieszczeń powinny być zgłaszane niezwłocznie po ich stwierdzeniu w recepcji .
 7. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do sejfu w recepcji.
 8. Każdorazowo Goście opuszczając pokój powinni sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji.
 9. Goście Osady ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z ich winy lub z winy odwiedzających ich osób.
 10. W pokojach i pozostałych pomieszczeniach Osady Danków obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 11. Do opłaty za dobę hotelową doliczana jest na każdą osobę opłata miejscową wg stawki na dany rok.
 12. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 13. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 8.00 do godziny 22.00.
 14. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 15. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Osady Danków pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoi.
 17. W Osadzie Danków możemy odmówić przyjęcia gości, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli regulamin hotelowy.
 18. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu za dodatkową opłatą w wyznaczonych do tego pokojach lub domach. Koszt pobytu psa to 45 PLN/doba. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Goście mają obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzęta na terenie Hotelu.
 19. Rezerwacja oraz potwierdzenie rezerwacji:

  Klient oświadcza, że zapoznał się z charakterem, przeznaczeniem i sposobami rezerwacji usług dostępnych na stronie internetowej, oraz z informacjami niezbędnymi uzupełniającymi do dokonania rezerwacji w sposób w pełni świadomy.

  Umowę uważa się za zawartą przez Klienta w momencie zakończenia procesu rezerwacji.

  Proces rezerwacji obejmuje następujące etapy: wyszukanie i wybór pokoju, ewentualnie dostępnego pakietu pobytowego, sprawdzenie szczegółów rezerwacji, całkowitej ceny, obowiązujących ,wprowadzenie danych Klienta, zatwierdzenie rezerwacji przez Klienta.

  Klient dokonuje rezerwacji za pomocą systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.dankow.pl.Rezerwację uważa się za dokonaną od momentu otrzymania przez Osadę Danków potwierdzenia dokonania przedpłaty

  Każdorazowo przed dokonaniem rezerwacji Klient jest zobowiązany do podania informacji wymaganych w formularzu.

  Dokonując rejestracji, Klient automatycznie poświadcza zgodność i prawdziwość podanych przez siebie danych.

  Potwierdzenie dokonanej przez Klienta poprawnej transakcji i realizacji rezerwacji wysyłane jest pocztą elektroniczną.

  Potwierdzenie, o którym mowa powyżej zawiera streszczenie przedmiotu umowy, numer rezerwacji, wykaz zarezerwowanych usług oraz cenę.

  Informacje podawane przez Klienta są niezbędne do przeprowadzenia rezerwacji i są udostępniane spółce Torex Sp.z o.o. Podmiotowi obsługującemu płatności internetowe i partnerom, których dotyczy umowa. Bez podania tych danych przez Klienta, Osada Danków nie może przyjąć rezerwacji. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji bądź żądania ich usunięcia.

 20. WARUNKI ANULOWANIA REZERWACJI/Odstąpienie od umowy

  Gość jest uprawniony do odstąpienia od Umowy (anulowania potwierdzonej Rezerwacji) na nie mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem 1 doby hotelowej przewidzianego pobytu. W takim przypadku Hotel nie zwróci Gościowi wpłaconego zadatku, możliwa jest zmiana terminu rezerwacji ( w zależności od dostępności hotelu) Odstąpienie od Umowy winno nastąpić na piśmie (na adres: Osada Danków, Wielimowo 4a 14-140 Miłomłyn ) lub w formie e-mailowej na adres: osada @dankow.pl

  W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu, Torex Sp. z o.o. zwraca:
  a) 100% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej do 7 dni przed rozpoczęciem pobytu.
  b) Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem pobytu.

  Wszelkie zwroty zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy. Anulowanie rezerwacji wymaga formy pisemnej.
 21. PŁATNOŚCI

  Osada Danków przyjmuje płatności za świadczone usługi za pomocą następujących metod płatności:

  Gotówką – tylko w godzinach pracy recepcji hotelowej;
  Przelewem na rachunek bankowy firmy Torex Sp. z o. o. – o numerze konta:
  30 1240 2555 1111 0010 4367 5303

  Za pomocą elektronicznych środków płatniczych obsługiwanych i rozliczanych przez następujące podmioty rozliczeniowe:
  PayPro S.A. z siedzibą z siedzibą w Poznaniu (60-357) przy ul. Kanclerskiej 15, KRS: 0000347935, NIP:7792369887, REGON: 301345068–operatora serwisu Przelewy24


 22. Postępowanie reklamacyjne

  Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień, w jakości świadczonych usług lub w innym zakresie. Reklamacja powinna być złożona najpóźniej w dniu wyjazdu Gościa.

  Hotel ma obowiązek świadczyć usługi bez jakichkolwiek uchybień i innych wad.
  Reklamacja może zostać złożona przez Gościa:

  a) pisemnie na adres: Wielimowo 4A, 14 -140 Miłomłyn ,
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

  Zaleca się podanie przez Gościa w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia uchybienia czy innej wady oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Hotel ustosunkuje się do otrzymanej od Gościa reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Hotel udzieli Gościowi odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

 23. Biuro Obsługi klienta dostępne pod numerem telefonu: 606 780 588 lub pod adresem email: [email protected]
 24. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca wykonania usługi (lokalizacja hotelu).